Informatie voor leraren en schoolleiders

TALIS brengt in kaart hoe schoolleiders en leraren denken over thema’s als werkplezier, professionalisering en het lerarentekort.  De meeste leraren in Nederland ervaren veel autonomie in hun lespraktijk. En zijn tevreden over hun invloed op besluitvorming op school. Ook zijn de meeste leraren (net als in de meeste landen om ons heen) positief over de aandacht die er op school is voor het welzijn van leerlingen. Tegelijkertijd ervaart één op de drie leraren in Nederland veel stress op het werk. Administratie is de belangrijkste bron van werkstress.

Ook schoolleiders zijn tevreden over hun beroep, maar willen graag meer tijd besteden aan onderwijskundig leiderschap. In vergelijking met andere landen om ons heen maken ze zich meer zorgen over het personeelstekort op school, dat volgens hen vaak een belemmering vormt bij het bieden van voor hoogwaardig onderwijs.

Herkenbaar? Dit is een greep uit de resultaten van TALIS 2018. Wilt u meer resultaten lezen? Klik hier. Hoe beleeft u uw werk- en leeromgeving? Doe mee aan TALIS2024 en spreek u hierover uit!

“Het lesgeven is leuk, daarom hebben wij dit vak gekozen. Alle administratie er omheen zorgt voor véél werkdruk.” (Docent VO, deelnemer pilot TALIS 2024)

Doet u mee?

Uw school heeft een uitnodigingsbrief ontvangen om deel te nemen aan TALIS. Om een representatief beeld te schetsen van de werk- en leeromgeving in het basis- en voorgezet onderwijs selecteren we scholen, leraren en schoolleiders die een goede afspiegeling vormt van scholen in Nederland. Ook uw school is om die reden geselecteerd. Het is daarom extra belangrijk dat u meedoet: uw school vertegenwoordigt veel andere scholen in Nederland. En u krijgt als als schoolleider of leraar de kans om u uit te spreken over belangrijke thema’s. Doet u ook mee?

Dit kunt u verwachten:

Het onderzoek gaat in februari van start en loopt tot en met eind juni 2024. U ontvangt een brief met een link naar een online vragenlijst en persoonlijke inlogcode. Invullen duurt ongeveer 45 minuten en u bepaalt zelf wanneer u hiervoor de tijd neemt. Invullen kan in één keer, maar ook in delen.

We snappen dat dit extra tijd kost en dat het druk is op school. Als dank voor uw tijd en inzet ontvangt u een bol.com cadeaubon van 15 euro na deelname. En als de helft van de leraren op uw school meedoet aan TALIS, ontvangt uw school een teambudget van 250 euro. Leuk voor bijvoorbeeld een (team)uitje of een borrel. Uw school ontvangt daarnaast een schoolrapport met de eigen resultaten, plus een persoonlijk (online) adviesgesprek met één van de TALIS-onderzoekers. Hiermee kan uw school direct aan de slag met de uitkomsten.

Deelname aan TALIS is anoniem

De privacy van leraren en schoolleiders is bij dit onderzoek gewaarborgd. Om ervoor te zorgen dat de afname anoniem is, ontvangt u de inlogcodes voor de vragenlijst via een contactpersoon op uw eigen school. Namen van leraren en schoolleiders worden zo nooit gedeeld moet het onderzoeksteam. De resultaten van het onderzoek zijn niet te herleiden naar individuele scholen, leraren of schoolleiders.

Voorbeeldvragen

De TALIS-vragen focussen op uw leer- en werkomgeving op school. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere werktevredenheid, (oorzaken van) werkdruk, waardering van het lerarenberoep, begeleiding van startende leraren en professionalisering. Ook komen actuele onderwerpen aan bod zoals aandacht voor diversiteit in het onderwijs, het gebruik van digitale tools en AI op school en lesgeven over duurzaamheid en klimaatverandering.

Hieronder ziet u een aantal vragen uit de vragenlijst:

Zeer
oneens
Oneens
Eens
Zeer
eens

Als ik weer zou mogen kiezen, zou ik weer voor het vak van leraar kiezen.

Zeer
oneens
Oneens
Eens
Zeer
eens

Ik denk dat het vak van leraar wordt gewaardeerd door de maatschappij.

Zeer
oneens
Oneens
Eens
Zeer
eens

Deze school geeft medewerkers de ruimte om deel te nemen aan besluitvorming op de school.

Zeer
oneens
Oneens
Eens
Zeer
eens

De mening van leraren wordt op waarde geschat door beleidsmakers in dit land.

Zeer
oneens
Oneens
Eens
Zeer
eens
Geen
Weinig
Redelijk
Veel

In hoeverre heeft u momenteel behoefte aan professionele ontwikkeling op het gebied van lesgeven aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

Geen
Weinig
Redelijk
Veel
Helemaal
niet
Enigzins
Nogal
Sterk

Mijn baan biedt mij voldoende tijd voor mijn privéleven.

Helemaal
niet
Enigzins
Nogal
Sterk

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op via info@talis2024.nl.

Veelgestelde vragen

Goed onderwijs start met goed toegeruste leraren. Een ondersteunende leer- en werkomgeving is essentieel om het werk op school goed te kunnen doen. Hoe denken leraren en schoolleiders daar nu echt over? Dat onderzoekt TALIS. De Teaching and Learning International Survey biedt leraren en schoolleiders dé mogelijkheid om zich uit te spreken over onderwerpen die ook in Nederland bovenaan de agenda staan:

  • autonomie en professionele ruimte: de mate waarin leraren invloed hebben op hoe ze lesgeven
  • ervaren werkdruk en oorzaken van werkdruk
  • tevredenheid over het schoolklimaat en de schoolorganisatie
  • deelname aan professioneel leren en ontwikkelbehoeftes
  • begeleiding van startende leraren: inductie, mentoring en ondersteuning

Ook komen actuele onderwerpen aan bod zoals aandacht voor diversiteit in het onderwijs, het gebruik van digitale tools en AI op school en lesgeven over duurzaamheid en klimaatverandering.

TALIS draagt bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan het verbeteren van lerarenopleidingen. Uit de vorige ronde van TALIS (2018) bleek bijvoorbeeld dat leraren door de lerarenopleiding beter voorbereid willen worden op differentiëren in de klas en lesgeven aan meertalige groepen. TALIS 2013 en 2018 leverden belangrijke input voor afspraken in het Sectorakkoord VO over de begeleiding van starters en ruimte voor professionele ontwikkeling van leraren. Ook leverde TALIS-resultaten input voor het Werkdrukakkoord en de Lerarenstrategie om het lerarentekort aan te pakken. Meer weten? Lees dan de Kamerbrief met de belangrijkste resultaten.

Voor dit onderzoek selecteert TALIS willekeurig een aantal scholen, leraren en schoolleiders in Nederland. U bent daar één van. Uw school vertegenwoordigt daarmee veel andere scholen in Nederland. Het is daarom belangrijk dat u aan dit onderzoek meedoet: dit zorgt ervoor dat de resultaten representatief zijn voor alle scholen in Nederland.

Is uw school uitgenodigd voor TALIS en wilt u graag deelnemen? Stuur dan een mail naar info@talis2024.nl en geef aan wanneer wij u het beste kunnen bereiken.

Is uw school niet uitgenodigd voor TALIS? Dan kan uw school helaas niet deelnemen. Om een representatief beeld van alle scholen in Nederland te krijgen, zijn er 350 scholen geselecteerd om deel te nemen aan TALIS. Deze scholen zijn samen een goede afspiegeling van alle scholen in Nederland.

U ontvangt van de TALIS-contactpersoon op uw school een brief met inlogcode. Daarmee kunt u inloggen en een online vragenlijst invullen op een moment dat het u goed uitkomt. Als u een vraag niet wilt of kunt beantwoorden, dan is dat geen probleem.

Ja, u ontvangt een vergoeding. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u mee om de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders in Nederland in kaart te brengen. Daar willen we graag iets tegenover stellen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een cadeaubon ter waarde van 15 euro. En als minimaal de helft van de geselecteerde leraren op school meedoet, ontvangt uw school een teambudget van 250 euro. Bijvoorbeeld te besteden aan een borrel of een uitje. Ook maken we voor uw school een schoolrapport en bieden we een adviesgesprek aan. Dan kunt u meteen aan de slag met de resultaten van TALIS.

We stellen onder andere vragen over uw (leraren)opleiding, werktevredenheid en werkdruk, het schoolklimaat en inspraak op school, ondersteuning en begeleiding vanuit de school en professionaliseringsmogelijkheden. Ook komen actuele onderwerpen aan bod zoals aandacht voor diversiteit in het onderwijs, het gebruik van digitale tools en AI op school en lesgeven over duurzaamheid en klimaatverandering.

U vindt hier een aantal voorbeeldvragen.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 45 minuten. Het onderzoek loopt tussen februari en eind juni 2024 en iedere leraar en schoolleider bepaalt zelf wanneer hij of zij in deze periode de vragenlijst invult. Invullen kan in één keer, maar ook in delen.

De privacy van leraren en schoolleiders is bij dit onderzoek gewaarborgd en TALIS voldoet aan de AVG-wetgeving. Om ervoor te zorgen dat de afname anoniem is, ontvangen leraren en schoolleiders de inlogcodes voor de vragenlijst via een contactpersoon op school. Namen van leraren en schoolleiders worden zo nooit gedeeld moet het onderzoeksteam. De antwoorden van deelnemers op de vragenlijst worden gepseudonimiseerd met behulp van ID-nummers. Dat houdt in dat onderzoeksgegevens zonder aanvullende informatie niet meer aan een persoon kunnen worden toegeschreven. De resultaten van het onderzoek zijn niet te herleiden naar individuele scholen, leraren of schoolleiders. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van de OESO. Heeft u een vraag over de gegevensverwerking? Neem dan contact op met Marieke Buisman (projectleider TALIS-onderzoek Nederland) via info@talis2024.nl.

Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door Kohnstamm Instituut (projectleiding) en RICDE (Universiteit van Amsterdam), I&O Research, Fontys Hogeschool en IVA Onderwijs. Internationaal wordt TALIS gecoördineerd door de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en Ontwikkeling). In Nederland wordt TALIS ondersteund door AVS, FNV, CNV, FVOV, Po-Raad, VO-raad, Ministerie van Onderwijs en NRO.

TALIS wordt elke vijf jaar uitgevoerd en Nederland doet voor de vierde keer mee. Aan TALIS2024 nemen vijftig landen deel. We kunnen de Nederlandse resultaten daarom vergelijken met andere landen. Bijvoorbeeld: ervaren leraren en schoolleiders hier meer werkdruk dan in landen om ons heen? Ook kunnen we trends schetsen. Bijvoorbeeld: hoe worden startende leraren begeleid ten opzichte van tien jaar geleden?

Geef zoekwoord in ...