Informatie voor scholen

Heeft uw school een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan TALIS?

Het PISA-onderzoek van de OESO is in het onderwijs een bekend fenomeen. Maar wist u dat de OESO ook elke vijf jaar een internationaal onderzoek uitvoert naar de werk- en leeromgeving op scholen? Dat is TALIS: Teaching and Learning International Survey.  Om een representatief beeld te schetsen van de werk- en leeromgeving in het basis- en voorgezet onderwijs selecteren we 350 scholen die een goede afspiegeling vormt van scholen in Nederland. Ook uw school is om die reden geselecteerd. Het is daarom extra belangrijk dat u meedoet: uw school vertegenwoordigt veel andere scholen in Nederland. En u krijgt de kans om u uit te spreken over belangrijke thema’s. Doet u mee?

“Het TALIS-schoolrapport heeft voor ons goede ideeën opgeleverd en dat wens ik iedere school toe”. Frank, vestigingsdirecteur VO (en deed mee aan TALIS 2013).

Welke informatie levert TALIS op?

TALIS draagt bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan het verbeteren van lerarenopleidingen. Resultaten van TALIS uit 2013 en 2018 hebben belangrijke input geleverd voor het Sectorakkoord in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld als het gaat om afspraken over de ruimte die leraren krijgen voor professionele ontwikkeling en de begeleiding van startende leraren. Ook zijn de TALIS-resultaten gebruikt in het Werkdrukakkoord  en de Lerarenstrategie om het lerarentekort aan te pakken. Meer weten over de resultaten? Bekijk dan de infographics over werktevredenheid en besluitvorming en samenwerking op school. Of lees de Kamerbrief met de belangrijkste uitkomsten. Wilt u zelf met de resultaten aan de slag? Deelnemende scholen ontvangen een rapportage met de eigen schoolresultaten.

Leraren en schoolleiders bepalen zelf het moment van deelname

Het onderzoek gaat in februari van start en loopt tot en met april 2024. Leraren en schoolleiders bepalen zelf wanneer zij de tijd nemen om de TALIS-vragenlijst in te vullen. Invullen kan in één keer, maar ook in delen. Deelnemers ontvangen de inloggegevens voor de online vragenlijst via een contactpersoon op school. Zo zorgen we ervoor dat persoonsgegevens van leraren en schoolleiders nooit gedeeld worden met de TALIS-onderzoekers.

Bedankje voor uw inzet

Uw deelname is heel belangrijk voor ons, het invullen van de vragenlijst duurt circa 45 minuten. We snappen dat dit extra tijd kost en dat het druk is op school. Als dank voor uw tijd en inzet willen we leraren en schoolleiders daarom graag een tegemoetkoming bieden.

  • Alle deelnemers ontvangen een bol.com cadeaubon van 15 euro
  • Als de helft van de geselecteerde leraren de vragenlijst invult, ontvangt uw school een teambudget van 250 euro dat naar eigen inzicht kan worden ingezet. Bijvoorbeeld voor een borrel of een (team)uitje.
  • Uw school ontvangt een schoolrapportage met de eigen resultaten, plus een persoonlijk online adviesgesprek met één van de TALIS-onderzoekers. Hiermee kan uw school direct aan de slag met de uitkomsten.
Vergoeding

Dit kunt u verwachten

Deelnemende scholen worden gevraagd om een contactpersoon voor het TALIS aan te wijzen en een geanonimiseerd overzicht van de leraren en schoolleiders op school naar ons op te sturen. Daarmee selecteren we willekeurig een aantal deelnemers die een link en inlogcode ontvangen voor de online vragenlijst. Via de contactpersoon op uw school worden de inlogcodes aan de deelnemers verstrekt. Persoonsgegevens van leraren en schoolleiders op uw school worden zo nooit met het onderzoeksteam gedeeld.

De schoolcontactpersoon ontvangt een korte online training met uitleg over de procedure. Uw school kan rekenen op ondersteuning van een vast aanspreekpunt vanuit het TALIS-team. Daar kunt u met al uw vragen terecht.

Uw privacy is gewaarborgd

TALIS voldoet aan de AVG-wetgeving. De privacy van leraren en schoolleiders is bij dit onderzoek gewaarborgd: alle antwoorden worden volledig vertrouwelijk behandeld. In de onderzoeksresultaten zijn individuele scholen of personen niet te herkennen. Meer informatie over privacy en gegevensverwerking vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Goed onderwijs start met goed toegeruste leraren. Een ondersteunende leer- en werkomgeving is essentieel om het werk op school goed te kunnen doen. Hoe denken leraren en schoolleiders daar nu echt over? Dat onderzoekt TALIS. De Teaching and Learning International Survey biedt leraren en schoolleiders dé mogelijkheid om zich uit te spreken over onderwerpen die ook in Nederland bovenaan de agenda staan:

  • werktevredenheid van leraren en schoolleiders
  • autonomie en professionele ruimte: de mate waarin leraren invloed hebben op hoe ze lesgeven
  • ervaren werkdruk en oorzaken van werkdruk
  • tevredenheid over het schoolklimaat en de schoolorganisatie
  • deelname aan professioneel leren en ontwikkelbehoeftes
  • begeleiding van startende leraren: inductie, mentoring en ondersteuning

TALIS draagt bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan het verbeteren van lerarenopleidingen. Uit de vorige ronde van TALIS (2018) bleek bijvoorbeeld dat leraren door de lerarenopleiding beter voorbereid willen worden op differentiëren in de klas en lesgeven aan meertalige groepen. TALIS 2013 en 2018 leverden belangrijke input voor afspraken in het Sectorakkoord VO over de begeleiding van starters en ruimte voor professionele ontwikkeling van leraren. Ook leverde TALIS-resultaten input voor het Werkdrukakkoord en de Lerarenstrategie om het lerarentekort aan te pakken. Meer weten? Lees dan de Kamerbrief met de belangrijkste resultaten.

Voor dit onderzoek selecteert TALIS willekeurig een aantal scholen, leraren en schoolleiders in Nederland. U bent daar één van. Uw school vertegenwoordigt daarmee veel andere scholen in Nederland. Het is daarom belangrijk dat u aan dit onderzoek meedoet: dit zorgt ervoor dat de resultaten representatief zijn voor alle scholen in Nederland.

Is uw school uitgenodigd voor TALIS en wilt u graag deelnemen? Stuur dan een mail naar info@talis2024.nl en geef aan wanneer wij u het beste kunnen bereiken.

Is uw school niet uitgenodigd voor TALIS? Dan kan uw school helaas niet deelnemen. Om een representatief beeld van alle scholen in Nederland te krijgen, zijn er 350 scholen geselecteerd om deel te nemen aan TALIS. Deze scholen zijn samen een goede afspiegeling van alle scholen in Nederland.

U ontvangt van de TALIS-contactpersoon op uw school een brief met inlogcode. Daarmee kunt u inloggen en een online vragenlijst invullen op een moment dat het u goed uitkomt. Als u een vraag niet wilt of kunt beantwoorden, dan is dat geen probleem.

Ja, u ontvangt een vergoeding. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u mee om de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders in Nederland in kaart te brengen. Daar willen we graag iets tegenover stellen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een cadeaubon ter waarde van 15 euro. En als minimaal de helft van de geselecteerde leraren op school meedoet, ontvangt uw school een teambudget van 250 euro. Bijvoorbeeld te besteden aan een borrel of een uitje. Ook maken we voor uw school een schoolrapport en bieden we een adviesgesprek aan. Dan kunt u meteen aan de slag met de resultaten van TALIS.

We stellen onder andere vragen over uw (leraren)opleiding, werktevredenheid en werkdruk, het schoolklimaat en inspraak op school, ondersteuning en begeleiding vanuit de school en professionaliseringsmogelijkheden. U vindt hier een aantal voorbeeldvragen.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 45 minuten. Het onderzoek loopt tussen februari en april 2024 en iedere leraar en schoolleider bepaalt zelf wanneer hij of zij in deze periode de vragenlijst invult. Invullen kan in één keer, maar ook in delen.

De privacy van leraren en schoolleiders is bij dit onderzoek gewaarborgd en TALIS voldoet aan de AVG-wetgeving. Om ervoor te zorgen dat de afname anoniem is, ontvangen leraren en schoolleiders de inlogcodes voor de vragenlijst via een contactpersoon op school. Namen van leraren en schoolleiders worden zo nooit gedeeld moet het onderzoeksteam. De antwoorden van deelnemers op de vragenlijst worden gepseudonimiseerd met behulp van ID-nummers. Dat houdt in dat onderzoeksgegevens zonder aanvullende informatie niet meer aan een persoon kunnen worden toegeschreven. De resultaten van het onderzoek zijn niet te herleiden naar individuele scholen, leraren of schoolleiders. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van de OESO. Heeft u een vraag over de gegevensverwerking? Neem dan contact op met Marieke Buisman (projectleider TALIS-onderzoek Nederland) via info@talis2024.nl.

Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door Kohnstamm Instituut (projectleiding) en RICDE (Universiteit van Amsterdam), I&O Research, Fontys Hogeschool en IVA Onderwijs. Internationaal wordt TALIS gecoördineerd door de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en Ontwikkeling). In Nederland wordt TALIS ondersteund door AVS, FNV, CNV, FVOV, Po-Raad, VO-raad, Ministerie van Onderwijs en NRO.

TALIS wordt elke vijf jaar uitgevoerd en Nederland doet voor de vierde keer mee. Aan TALIS2024 nemen vijftig landen deel. We kunnen de Nederlandse resultaten daarom vergelijken met andere landen. Bijvoorbeeld: ervaren leraren en schoolleiders hier meer werkdruk dan in landen om ons heen? Ook kunnen we trends schetsen. Bijvoorbeeld: hoe worden startende leraren begeleid ten opzichte van tien jaar geleden?

Geef zoekwoord in ...