Resultaten

Welke informatie levert TALIS op?

Aan de vorige ronde van TALIS (in 2018) deden in Nederland 250 scholen en ruim 3500 leraren en schoolleiders mee. De belangrijkste uitkomsten op een rij:

Leraren in Nederland zijn tevreden over hun werk en ervaren veel autonomie in het bepalen van de inhoud van hun lessen.
De meeste leraren waarderen collegiale feedback: het heeft hun lespraktijk positief verandert.
Een op de drie leraren ervaart veel stress op het werk. Administratie is een belangrijkste bron van werkstress, ook voor schoolleiders.
Eén op de acht jonge leraren (<35 jaar) wil binnen 5 jaar het voortgezet onderwijs verlaten. In het basisonderwijs gaat het om een op de vijf jonge leraren.
Leraren willen tijdens hun opleiding beter voorbereid worden op het lesgeven aan meertalige groepen en differentieren in de klas.
Schoolleiders zijn tevreden over hun beroep, maar willen graag meer tijd besteden aan onderwijskundig leiderschap.
In vergelijking met landen om ons heen maken schoolleiders in het po zich meer zorgen over het personeelstekort, dat volgens hen vaak een belemmering vormt bij het bieden van voor hoogwaardig onderwijs. Ook in het vo nemen de zorgen van schoolleiders over het lerarentekort toe.

Resultaten van TALIS uit 2013 en 2018 hebben belangrijke input geleverd voor het Sectorakkoord in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld de afspraken over de ruimte die leraren krijgen voor professionele ontwikkeling en de begeleiding van starters. Ook leverde TALIS-resultaten input voor het Werkdrukakkoord en de Lerarenstrategie om het lerarentekort aan te pakken. Uit onderzoek naar de urennorm en onderwijstijd blijkt op basis van de TALIS-gegevens dat Nederlandse leraren internationaal gezien veel tijd aan administratie besteden, en dat dit bijdraagt aan werkdruk.

Meer weten over de resultaten? Bekijk dan de infographics over werktevredenheid en besluitvorming en samenwerking op school. Of lees de Kamerbrief met de belangrijkste uitkomsten. Wilt u zelf met de resultaten aan de slag? Deelnemende scholen ontvangen een rapportage met de eigen schoolresultaten.

De resultaten van de nieuwe ronde van het TALIS-onderzoek worden in 2025 verwacht. Dan komen ook actuele onderwerpen aan bod zoals aandacht voor diversiteit in het onderwijs en het gebruik van digitale tools en AI op school.

“ Zoals je in je school leert van je eigen collega’s, kun je ook van collega’s in andere landen leren.” Angѐle, schooldirecteur PO (en deed mee aan TALIS 2018)

Veelgestelde vragen

Goed onderwijs start met goed toegeruste leraren. Een ondersteunende leer- en werkomgeving is essentieel om het werk op school goed te kunnen doen. Hoe denken leraren en schoolleiders daar nu echt over? Dat onderzoekt TALIS. De Teaching and Learning International Survey biedt leraren en schoolleiders dé mogelijkheid om zich uit te spreken over onderwerpen die ook in Nederland bovenaan de agenda staan:

  • autonomie en professionele ruimte: de mate waarin leraren invloed hebben op hoe ze lesgeven
  • ervaren werkdruk en oorzaken van werkdruk
  • tevredenheid over het schoolklimaat en de schoolorganisatie
  • deelname aan professioneel leren en ontwikkelbehoeftes
  • begeleiding van startende leraren: inductie, mentoring en ondersteuning

Ook komen actuele onderwerpen aan bod zoals aandacht voor diversiteit in het onderwijs, het gebruik van digitale tools en AI op school en lesgeven over duurzaamheid en klimaatverandering.

TALIS draagt bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan het verbeteren van lerarenopleidingen. Uit de vorige ronde van TALIS (2018) bleek bijvoorbeeld dat leraren door de lerarenopleiding beter voorbereid willen worden op differentiëren in de klas en lesgeven aan meertalige groepen. TALIS 2013 en 2018 leverden belangrijke input voor afspraken in het Sectorakkoord VO over de begeleiding van starters en ruimte voor professionele ontwikkeling van leraren. Ook leverde TALIS-resultaten input voor het Werkdrukakkoord en de Lerarenstrategie om het lerarentekort aan te pakken. Meer weten? Lees dan de Kamerbrief met de belangrijkste resultaten.

Voor dit onderzoek selecteert TALIS willekeurig een aantal scholen, leraren en schoolleiders in Nederland. U bent daar één van. Uw school vertegenwoordigt daarmee veel andere scholen in Nederland. Het is daarom belangrijk dat u aan dit onderzoek meedoet: dit zorgt ervoor dat de resultaten representatief zijn voor alle scholen in Nederland.

Is uw school uitgenodigd voor TALIS en wilt u graag deelnemen? Stuur dan een mail naar info@talis2024.nl en geef aan wanneer wij u het beste kunnen bereiken.

Is uw school niet uitgenodigd voor TALIS? Dan kan uw school helaas niet deelnemen. Om een representatief beeld van alle scholen in Nederland te krijgen, zijn er 350 scholen geselecteerd om deel te nemen aan TALIS. Deze scholen zijn samen een goede afspiegeling van alle scholen in Nederland.

U ontvangt van de TALIS-contactpersoon op uw school een brief met inlogcode. Daarmee kunt u inloggen en een online vragenlijst invullen op een moment dat het u goed uitkomt. Als u een vraag niet wilt of kunt beantwoorden, dan is dat geen probleem.

Ja, u ontvangt een vergoeding. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u mee om de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders in Nederland in kaart te brengen. Daar willen we graag iets tegenover stellen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een cadeaubon ter waarde van 15 euro. En als minimaal de helft van de geselecteerde leraren op school meedoet, ontvangt uw school een teambudget van 250 euro. Bijvoorbeeld te besteden aan een borrel of een uitje. Ook maken we voor uw school een schoolrapport en bieden we een adviesgesprek aan. Dan kunt u meteen aan de slag met de resultaten van TALIS.

We stellen onder andere vragen over uw (leraren)opleiding, werktevredenheid en werkdruk, het schoolklimaat en inspraak op school, ondersteuning en begeleiding vanuit de school en professionaliseringsmogelijkheden. Ook komen actuele onderwerpen aan bod zoals aandacht voor diversiteit in het onderwijs, het gebruik van digitale tools en AI op school en lesgeven over duurzaamheid en klimaatverandering.

U vindt hier een aantal voorbeeldvragen.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 45 minuten. Het onderzoek loopt tussen februari en eind juni 2024 en iedere leraar en schoolleider bepaalt zelf wanneer hij of zij in deze periode de vragenlijst invult. Invullen kan in één keer, maar ook in delen.

De privacy van leraren en schoolleiders is bij dit onderzoek gewaarborgd en TALIS voldoet aan de AVG-wetgeving. Om ervoor te zorgen dat de afname anoniem is, ontvangen leraren en schoolleiders de inlogcodes voor de vragenlijst via een contactpersoon op school. Namen van leraren en schoolleiders worden zo nooit gedeeld moet het onderzoeksteam. De antwoorden van deelnemers op de vragenlijst worden gepseudonimiseerd met behulp van ID-nummers. Dat houdt in dat onderzoeksgegevens zonder aanvullende informatie niet meer aan een persoon kunnen worden toegeschreven. De resultaten van het onderzoek zijn niet te herleiden naar individuele scholen, leraren of schoolleiders. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van de OESO. Heeft u een vraag over de gegevensverwerking? Neem dan contact op met Marieke Buisman (projectleider TALIS-onderzoek Nederland) via info@talis2024.nl.

Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door Kohnstamm Instituut (projectleiding) en RICDE (Universiteit van Amsterdam), I&O Research, Fontys Hogeschool en IVA Onderwijs. Internationaal wordt TALIS gecoördineerd door de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en Ontwikkeling). In Nederland wordt TALIS ondersteund door AVS, FNV, CNV, FVOV, Po-Raad, VO-raad, Ministerie van Onderwijs en NRO.

TALIS wordt elke vijf jaar uitgevoerd en Nederland doet voor de vierde keer mee. Aan TALIS2024 nemen vijftig landen deel. We kunnen de Nederlandse resultaten daarom vergelijken met andere landen. Bijvoorbeeld: ervaren leraren en schoolleiders hier meer werkdruk dan in landen om ons heen? Ook kunnen we trends schetsen. Bijvoorbeeld: hoe worden startende leraren begeleid ten opzichte van tien jaar geleden?

Geef zoekwoord in ...